Platforma Edukacyjna dla pacjenta i lekarza

Sekcja Polskiego Klubu Presbiopia 21

DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ W PRESBIOPII.

O Klubie

Polski Klub Presbiopia 21 powstał w kwietniu 2016 roku w Poznaniu z inicjatywy prof. nadzw. dr. hab. med. Andrzeja Grzybowskiego. Impulsem do stworzenia pierwszej w Polsce grupy ekspertów zajmujących się presbiopią była jednogłośna opinia środowiska o braku powszechnego dostępu do wysokiej jakości wiedzy z zakresu nowoczesnych metod korekcji starczowzroczności.

 

Klub zrzesza polskich oraz zagranicznych praktyków oraz profesorów okulistyki zajmujących się nowoczesnymi metodami korekcji starczowzroczności w Polsce.

Misja Polskiego Klubu Presbiopia 21

Szkolimy okulistów oraz optometrystów poprzez organizację konferencji, warsztatów i kursów:

Konferencja Presbiopia 2017 (08-09.11.2017, Poznań)
Konferencja Presbiopia 2018 (09.11.2018, Poznań)

Kursy ABC Presbiopii:
– II Konferencja czasopisma Ophthalmology Journal. Nowości w okulistyce – update in Ophthalmology – Lublin
– Przypadki Kliniczne w okulistyce – Poznań
– XLIX Zjazd Okulistów Polskich – Katowice
– JWO Jesienne Warsztaty Okulistyczne – Jachranka.

Poprzez edukację lekarzy, edukujemy ich pacjentów. Jesteśmy obecni w mediach, czasopismach i portalach internetowych. Pracujemy nad ciągłym udoskonalaniem Platformy Edukacyjnej dla pacjentów, tworząc rzetelne miejsce wiedzy na temat starczowzroczności.

Gościmy w Polsce wielu reprezentantów renomowanych zagranicznych ośrodków naukowych i czerpiemy z tych spotkań wiedzę i doświadczenie.

Jesteśmy ciekawi najnowszych technologicznych rozwiązań, które mogą pomóc w korekcji presbiopii.

Projekty Polskiego Klubu Presbiopia 21

Przygotowana przez ekspertów Polskiego Klubu Presbiopia 21 oraz Członków Wspierających

Kurs ABC Presbiopii
Autorski kurs Polskiego Klubu Presbiopia 21

Zrealizowane kursy 2018

– II Konferencja czasopisma Ophthalmology Journal. Nowości w okulistyce – update in Ophthalmology – Lublin
– Przypadki Kliniczne w okulistyce – Poznań
– XLIX Zjazd Okulistów Polskich – Katowice
– JWO Jesienne Warsztaty Okulistyczne – Jachranka

Planowane realizacje 2018
– VIII Międzynarodowa Konferencja Okulistyczna Okulistyka – Kontrowersje – Wrocław

Jesteśmy w mediach aby opowiadać o starczowzroczności.

Co roku w Poznaniu odbywa sie ogólnopolska konferencja PRESBIOPIA – przeznaczona dla okulistów, optometrystów, przedstawicieli świata biznesu i technologii.

Zobacz jak wyglądał rok 2017
http://konferencja2017.presbiopia21.pl/

PRESBIOPIA 2018
http://konferencja2018.presbiopia21.pl/

Przeznaczone wyłącznie dla Członków Klubu – prowadzone przez zagranicznych ekspertów zaproszonych do Polski przez Polski Komitet Naukowy Klubu.
Odbywają się raz w roku.

Struktura Klubu opiera się o dwa podstawowe filar

Polski Komitet Naukowy

Specjalista z zakresu okulistyki, konsultant wojewódzki w dziedzinie okulistyki dla województwa wielkopolskiego (2010-2015), kierownik Katedry Okulistyki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Laureat wielu prestiżowych krajowych (w tym m.in. Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu) i zagranicznych nagród naukowych. Odznaczony przez Prezydenta RP Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Członek wielu towarzystw naukowych, w tym Europejskiego Towarzystwa Badań Narządu Wzroku (EVER) (członek Komitetu Programowego), Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej (ESCRS), Amerykańskiej Akademii Okulistycznej (AAO), Europejskiego Towarzystwa Retinologicznego (Euretina). Wykładowca Europejskiej Szkoły Profesorów Okulistyki (EUPO), organizator i współorganizator kursów na światowych kongresach okulistycznych takich jak ESCRS, AAO, etc. Autor ponad 350 artykułów naukowych w recenzowanych międzynarodowych czasopismach naukowych, w tym w New England Journal of Medicine, Ophthalmology, Retina, Acta Ophthalmologica, Survey of Ophthalmology, British Journal Ophthalmology, Eye itp. Członek redakcji m.in. Acta Ophthalmologica, Graefe’s Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology, TVST (ARVO), Neuroophthalmology.

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Andrzej Grzybowski specjalizuje się w skomplikowanych zabiegach chirurgii zaćmy i niektórych operacjach ciała szklistego i siatkówki (witrektomia). Wykonuje miesięcznie ok. 150 operacji zaćmy.

Kierownik Kliniki Okulistyki Ogólnej, Katedry Okulistyki UM w Lublinie

Prof. Robert Rejdak ukończył studia medyczne oraz uzyskał stopnie doktora (2000 r.) i doktora habilitowanego (2009 r.) na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. 26.06.2013r. z rąk Prezydenta RP otrzymał tytuł naukowy profesora nauk medycznych. Obecnie jest kierownikiem Kliniki Okulistyki Ogólnej UM w Lublinie oraz adiunktem w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie. Prof. Robert Rejdak odbył liczne staże i stypendia zagraniczne, w tym w Tybindze, Erlangen, Frankfurcie nad Menem i Bremie w Niemczech oraz w Pizie iRavennie we Włoszech.

Jest autorem około 120 pełno tekstowych publikacji naukowych (IF>110) oraz ponad 200 wystąpień na zjazdach krajowych i zagranicznych (na wszystkich kontynentach). Za działalność naukową otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, w tym w Londynie, w Berlinie i w Lindau. Wielokrotnie nagrodzony Zespołową Nagrodą Ministra Zdrowia. Od 2011 jest wykładowcą i koordynatorem szkolenia praktycznego w zakresie chirurgii witreoretinalnej w Europejskiej Szkole Zaawansowanych Studiów w zakresie Okulistyki (European School for Advanced Studies in Ophthalmology – ESASO) z siedzibą w Lugano w Szwajcarii.

Specjalizuje się w zakresie chirurgii zaćmy oraz chirurgii ciała szklistego i siatkówki. Przeprowadził ponad 25 000 interwencji chirurgicznych, w tym ponad 18 000 operacji zaćmy i 6 000 witrektomii. Przeprowadził, jako pierwszy w Polsce operacje wszczepienia soczewki plamkowego Scharioth’a.

Specjalista chorób oczu, absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.

Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 2004 r. W 2008 r. odbył staż w Jules Gonin Eye Hospital na Uniwersytecie w Lozannie, pod kierownictwem prof. Andre Mermouda – jednego z najbardziej znanych i cenionych specjalistów w zakresie chirurgii jaskry na świecie, a w szczególności zabiegów niepenetrujących. Zainteresowanie zawodowe związane z chirurgią jaskry zaowocowało rozprawą habilitacyjną na ten temat i uzyskaniem w 2009 r. stopnia doktora habilitowanego. W 2014 r. uzyskał tytuł profesora.

W latach 2013–2016 r. pełnił funkcję Konsultanta wojskowej służby zdrowia ds. okulistyki. W 2016 r. został powołany przez Ministra Zdrowia na stanowisko Konsultanta krajowego ds. okulistyki.

Wieloletni Kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, autor i współautor blisko 290 publikacji naukowych, 16 podręczników, redaktor naczelnegy 2 czasopism medycznych i prelegent ponad 325 konferencji krajowych oraz zagranicznych. Jako prekursor okulistyki, profesor Jerzy Szaflik stworzył Bank Tkanek Oka w Warszawie, który rozpoczął swoją działalność w 1995 roku. Ponadto wraz z międzynarodowym zespołem badaczy skupił się na problemach genetyki okulistycznej oraz wdrożył technikę zabiegu pozatorebkowego usunięcia zaćmy. Jako jeden z pierwszych polskich chirurgów wprowadził nowoczesną metodę chirurgicznego usuwania zaćmy – fakoemulsyfikację, a w ostatnim czasie również usuwanie zaćmy przy użyciu lasera femtosekundowego. W 2012 r. kapituła PAN zdecydowała się odznaczyć prof. Jerzego Szaflika Medalem PAN za szczególne zasługi dla nauki polskiej i światowej.

Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Bydgoszczy ukończone w 1999 r.

Podyplomowe Studium Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia (2000-2001)
Stopnie i tytuły naukowe: doktorat (2005), habilitacja (2010)
Specjalizacja z okulistyki (2006)

Od 2001 r. do chwili obecnej asystent i adiunkt w Klinice Chorób Oczu Collegium Medicum w Bydgoszczy oraz od 2003 r. do chwili obecnej lekarz okulista w Klinice Okulistycznej OFTALMIKA w Bydgoszczy

Kierownik Katedry Okulistyki i Kliniki Okulistyki Katedry Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Lekarz Kierujący Oddziałem Okulistyki Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Kierownik Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Lekarskiego SUM w Katowicach.
Studia Wyższe ukończyła w ŚAM w Katowicach na Wydziale Lekarskim w Zabrzu. Specjalizację I i II stopnia z zakresu okulistyki ukończyła w 1992 i 1995 roku.
Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 1996 roku, a stopień doktora habilitowanego w 2007 roku. W 2013 roku Prezydent RP nadał jej tytuł Profesora.
Jest członkiem licznych towarzystw naukowych krajowych (m.in. Polskie Towarzystwo Fizjologiczne, Polskie Towarzystwo Okulistyczne – od 2010 r. członek Zarządu PTO, od 2014 roku Przewodnicząca Sekcji Chirurgii Refrakcyjnej i Chirurgii Zaćmy PTO) i międzynarodowych m.in. ESCRS w którym od 2014 roku jest członkiem zarządu, Deutsche Ophthalmologische Geselschaft, American Academy of Ophthalmology, EuCornea, Cornea Society, Presbymania Club.
Jest autorem lub współautorem ogółem ponad 200 opublikowanych prac naukowych, w tym: 3 monografii i 2 rozdziałów książkowych, ponad 500 prac przedstawianych na kongresach i sympozjach krajowych, europejskich
i światowych.
Zainteresowania naukowe obejmują: zagadnienia związane ze schorzeniami rogówki i powierzchni oka – zarówno z diagnostyką, leczeniem zachowawczym jak również chirurgicznym (laserowym i instrumentalnym), zagadnienia związane z wadami refrakcji zarówno metody diagnostyczne oraz operacje refrakcyjne laserowe i wewnątrzgałkowe (soczewki fakijne, asferyczne, wieloogniskowe, toryczne, add-on, bioanalogiczne), zagadnienia związane z techniką obrazowania w okulistyce w tym topografią rogówki, aberrometrią, mikroskopią konfokalną, OCT, UBM; jak również problemami jaskry jej diagnostyki i leczenia, zagadnienia związane z chirurgią zaćmy, starczowzroczności i wszczepianiem sztucznych wewnątrzgałkowych soczewek typu „Premium”.

Znakomity mikrochirurg: zaćma i chirurgia refrakcyjna. Leczenie AMD i jaskry
Kilkunastoletnie doświadczenie kliniczne. W latach 1994-2011 asystent i adiunkt Kliniki Okulistyki Akademii Medycznej we Wrocławiu. Liczne staże w renomowanych ośrodkach w Europie (Szwajcaria, Wielka Brytania, Niemcy, Austria, Belgia) i Stanach Zjednoczonych (Indianapolis). Członek Niemieckiego Towarzystwa Okulistycznego (DOG) oraz Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Zaćmy i Refrakcyjnych (ESCRS). Autorka licznych publikacji naukowych oraz książki dla lekarzy okulistów pt. “Terapia laserowa w retinopatii cukrzycowej”. Doświadczony chirurg, stosuje najnowocześniejsze techniki operacyjne i innowacyjne soczewki wewnątrzgałkowe.

Klinicysta z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie chirurgii refrakcyjnej, po stażach szkoleniowych m.in. w Anglii, Niemczech, Belgii, Holandii i Szwajcarii.
Dr nauk medycznych (od 2000 r.), specjalista chorób oczu (od 2000 r.). W latach 1994-2001 był asystentem i adiunktem Kliniki Okulistycznej Akademii Medycznej we Wrocławiu. W latach 2001-2002 pełnił funkcję kierownika OOK Spektrum. Odbył liczne szkolenia i staże naukowe, m.in. z zakresu okulistyki ogólnej w: Windsorze (Wielka Brytania), Atenach (Grecja), Mediolanie (Włochy), Budapeszcie (Węgry), Amsterdamie (Holandia); z zakresu chirurgii refrakcyjnej w: Antwerpii (Belgia), Ahaus (Niemcy), Kleinostheim (Niemcy); z zakresu jaskry w: Pradze (Czechy), Lugano (Szwajcaria), Bazylei (Szwajcaria), Würzburgu (Niemcy) Londynie (Wielka Brytania); z zakresu leczenia AMD (terapia fotodynamiczna) w Pradze (Czechy). W OOK Spektrum zajmuje się chirurgią refrakcyjną i laseroterapią.

Dr n. med. Paweł Klonowski jest specjalistą okulistyki oraz mikrochirurgiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Studia medyczne ukończył w 1995 roku, uzyskując dyplom oraz tytuł lekarza medycyny. Następnym krokiem jego kariery było przystąpienie do egzaminów specjalizacyjnych, po zdaniu których otrzymał tytuł specjalisty I oraz II stopnia w dziedzinie okulistyki. Miało to miejsce, odpowiednio, w roku 1998 oraz 2003.

Poza pracą zawodową doktor Paweł Klonowski prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną jako starszy asystent Katedry i Kliniki Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Ponadto nieustannie pogłębia swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w licznych sympozjach i kongresach specjalistycznych.

Międzynarodowy Komitet Naukowy

Przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Naukowego

 

Profesor Barbara Krystyna Pierścionek – Profesor optometrii z Uniwersytetu Ulster, posiada doktorat z biochemii i optyki na Uniwersytecie w Melbourne. Po nominacji doktorskiej na Wydziale Medycyny Uniwersytetu w Melbourne, a następnie Narodowego Instytutu Vision Research Profesor Pierścionek została najmłodszym laureatem stypendium WDWright NHMRC i stworzyła innowacyjny program w zakresie badań oczu obsługiwany przez dotacje NHMRC w La Trobe University (Szkoła Inżynierii) oraz Monash University (Wydział Lekarski). Po powrocie do Wielkiej Brytanii w 1998 roku pracowała na Uniwersytecie w Bradford jako starszy wykładowca. Profesor Pierścionek z powodzeniem prowadzi grupę Vision Science i zróżnicowany program badawczy z zakresu optyki, biomechaniki, nanotechnologii, przetwarzania obrazu, psychologii i etyki. Badania Pani Profesor Pierścionek dotyczą elementów optycznych oka: soczewki i
rogówki i pracy nad konstrukcję urządzenia, które naśladuje mechanizm ogniskowanie oka. Ponadto pracuje nad rozwojem czujników światłowodowych do bezpośredniego pomiaru współczynnika załamania w soczewkach i rogówce. Profesor Pierścionek pracowała na uniwersytetach w Monash i La Trobe w Australii, na University of Bradford. Jej badania zostały poparte przez rady badawcze w Australii i Wielkiej Brytanii, British Council. Brała udział w ponad 60 konferencjach i sympozjach naukowych, poniżej przykłady: została zaproszona do ponad 60 konferencjach międzynarodowych.

Pablo Artal studiował fizykę na Uniwersytecie w Saragossie i zrobił doktorat w CSIC “Instituto de Optica” pod nadzorem Javiera Santamaria. Był doktorantem, najpierw na Uniwersytecie Cambridge w Wielkiej Brytanii, a następnie w Institut d’Optique w Orsay we Francji. Był badaczem w Instituto de Optica (CSIC) w Madrycie, a w 1994 roku został pierwszym profesorem optyki na Uniwersytecie w Murcji w Hiszpanii, gdzie założył swoje laboratorium optyczne “Laboratorio de Optica”. Pablo Artal poświęcił wiele czasu na wspólne badania w laboratoriach w Europie, Australii, Ameryce Łacińskiej i USA. Okres ten obejmował dwa lata urlopu naukowego w Rochester (USA) i Sydney (Australia).
Zainteresowania naukowe dr. Artala koncentrują się na optyce oka i siatkówki oraz rozwoju technik obrazowania optycznego i elektronicznego do zastosowania w optyce, okulistyce i biomedycynie. Pablo Artal był pionierem wysoce innowacyjnych i znaczących postępów w metodach badania optyki oka i przyczynił się w znacznym stopniu do naszego zrozumienia czynników, które ograniczają ludzką rozdzielczość wizualną. Ponadto kilka z jego rezultatów badawczych i pomysłów w dziedzinie oprzyrządowania okulistycznego w ostatnich latach zostało wprowadzonych w instrumentach i urządzeniach obecnie stosowanych w okulistyce klinicznej.
Opublikował ponad 200 recenzowanych artykułów, które otrzymały ponad 7800 cytowań (H-index: 46), przedstawił ponad 200 referatów podczas międzynarodowych spotkań i około 150 seminariów w instytucjach badawczych na całym świecie. Został wybrany na członka Towarzystwa Optycznego w Ameryce (OSA) w 1999 r., członka Stowarzyszenia na rzecz badań w dziedzinie wzroku i okulistyki (ARVO) w 2009 i 2013 r., członeka Europejskiego Towarzystwa Optycznego (EOS) w 2014 r
W 2013 roku otrzymał prestiżową nagrodę “Medal Edwina H. Landa” za swój wkład naukowy w rozwój alternatyw diagnostycznych i korekcyjnych w optyce wizualnej. Nagroda ta została ustanowiona przez Optical Society of America (OSA) oraz Society for Imaging Science and Technology (IS & T) na cześć Edwina H. Landa. Medal ten uznaje pionierską pracę popartą badaniami naukowymi w celu tworzenia wynalazków, technologii i produktów. W 2014 r. Otrzymał grant naukowy Advanced Research Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. W 2015 roku otrzymał nagrodę “King Jamie I” w dziedzienie nowych technologii (badania stosowane). Jest współtwórcą 25 patentów międzynarodowych w dziedzinie optyki i okulistyki. Dr Artal jest współzałożycielem trzech spin-offowych firm rozwijających swoje koncepcje i pomysły. Jest redaktorem “Handbook of Visual Optics”, składającego się z dwóch tomów i opublikowanego w 2017 roku.

Prof. Sunil jest Konsultantem ds. Okulistyki w Birmingham and Midland Eye Centre, Szpitala Miejskiego w Birmingham a także Honorowym Konsultantem w Szpitalu Dziecięcym w Birmingham.

Jest Honorowym Profesorem na Uniwersytecie w Ulsterze i profesorem wizytującym na Uniwersytecie Aston w Birmingham.
Specjalizuje się w kompleksowej chirurgii rogówki oraz chirurgii refrakcyjnej. Całkowicie niezależnie opracował technikę laseroterapii oka, obecnie nazywaną LASEK i był pierwszą osobą, która stosowała tą terapię w Wielkiej Brytanii, do dziś jest kontynuatorem i pionierem w tej dziedzinie.

Prof. Sunil Shah jest autorem ponad 150 publikacji w recenzowanych czasopismach, a także autorem wielu rozdziałów książek.

W przeszłości był Redaktorem Działu w British Journal of Ophthalmology a obecnie jest członkiem redakcji czasopisma “Ophthalmology Times” i “European Ophthalmic Review”.

Sunil jest egzaminatorem Brytyjskiego Stowarzyszenia Soczewek Kontaktowych i Europejskiej Rady Okulistyki oraz pomaga w opracowaniu programu oceny refrakcji dla Królewskiego Towarzystwa Okulistycznego.

Jest prezesem Brytyjskiego Towarzystwa Chirurgów Refrakcyjnych i członkiem Rady Brytyjskiego Stowarzyszenia Soczewek Kontaktowych.

Niedawno został Międzynarodowym Przewodniczącym ds. Medycznych w fundacji „Khmer Sight”, organizacji charytatywnej z Kambodży, w tym roku Prof. Sunil Shah obejmie nadzór naukowy nad 120 chirurgami W Kambodży.

George H.H. Beiko ukończył wydział medycyny Uniwersytetu w Oksfordzie oraz uzyskał specjalizację z okulistyki na Uniwersytecie Queens w Kanadzie.
Po zakończeniu rezydentury pracował przez rok w Szpitalu Okulistycznym św. Jana w Jerozolimie. Dr Beiko zajmuje się obecnie zaćmą, przednim odcinkiem oka oraz chirurgią refrakcyjną, na co dzień praktykuje w St. Catharines w Ontario.
Jego zainteresowania naukowe obejmują rozwijanie zaawansowanych technik operacyjnych w leczeniu zaćmy i innowacyjnych implantów wewnątrzgałkowych; wykonał rozległą pracę badając wieloogniskowe, akomodacyjne i asferyczne soczewki wewnątrzgałkowe.
Jest członkiem-założycielem International Society for Intraocular Lens Safety.
Dr Beiko jest profesorem nadzwyczajnym na uczelni wyższej McMaster University
oraz wykładowcą na University of Toronto.
Dr Beiko opublikował 32 recenzowane artykuły i autorem dwunastu rozdziałów w książkach. Zaprezentował ponad 500 prezentacji naukowych podczas spotkań na całym świecie. Jego prace zostały ogłoszone czterema najlepszymi referatami na dorocznym spotkaniu ASCRS, zdobył nagrodę Winning Video in Cataract Implant Surgery na festiwalu filmowym ASCRS, 4 nagrody za najlepszy film z operacji w konkursach drużynowych. Zasiada w  redakcji około 30 magazynów okulistycznych.

Dr Beiko został wybrany na członka Międzynarodowego Klubu Implantów Wewnątrzgałkowych, przez który został uznany za jednego z najlepszych chirurgów w Ameryce Północnej (grupa liczy 250 chirurgów) oraz został mianowany Oficerem Najświętszego Orderu Szpitala św. Jana w  Jerozolimie przez Jej Królewską Mość Królową Anglii. Pełnił funkcję Szpitalnika w Szpitalu Okulistycznym św. Jana w Jerozolimie. Ostatnio trzykrotnie został uhonorowany Złotym Medalem przez Indian Society of Cataract and Refractive Surgery, nagrodą za osiągnięcia przyznawaną przez American Academy of Ophthalmology, nagrodą Senior Achievement przyznawaną przez American Academy of Ophthalmology, nagrodą za osiągnięcia przez Asia Pacific Academy of Ophthalmology, nagrodą Prezydenta Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgii Refrakcyjnej oraz nagrodą Boberg-Ans – duńskiego Towarzystwa Okulistycznego.

Dr Marco Fantozzi ukończył studia medyczne oraz specjalizację z okulistyki na Uniwersytecie w Pizie. Brał udział w wielu naukowych oraz chirurgicznych projektach naukowych jako członek Rady Doradczej a także nadzorował pierwsze operacje z zastosowaniem techniki Smile w Klinice Profesora Eschina w Rosji. Jest autorem publikacji naukowych w wielu magazynach okulistycznych oraz uczestnikiem i wykładowcą podczas okulistycznych konferencji naukowych.

Samuel Arba-Mosquera ukończył studia magisterskie w 1998 roku. W 2000 roku dołączył do KERA-Technology, która opracowuje i produkuje systemy laserowe wykorzystywane w Chirurgii Refrakcyjnej. Samuel Arba-Moquera był odpowiedzialny za poprawę wydajności i bezpieczeństwa urządzeń, a także za opiniowanie koncepcji rozwiązań technologicznych dla przyszłych urządzeń przeznaczonych dla Emory-Vision (Atlanta, GA, USA) w celu opracowania niestandardowych operacji i przygotowania testów klinicznych dla amerykańskiej Agencji Żywności i Leków . W 2004 roku dołączył do zespołu badawczo-rozwojowego w firmie SCHWIND na stanowisku badawczym, był odpowiedzialny za poprawę wydajności i bezpieczeństwa urządzeń. Równolegle ukończył studia magisterskie dziedzinie Nauk Wizualnych na Uniwersytecie w Valladolid, z końcową pracą pt. “Efekty cyklotorozji podczas operacji refrakcyjnych”.

W latach 2007-2012 był członkiem grupy badawczej “Cirugía Refractiva y Calidad de Visión” w Instituto de Oftalmo-Biología Aplicada (University of Valladolid). W 2012 roku ukończył studia doktoranckie w zakresie nauk wizualnych w grupie badawczej “Grupo de Investigación Reconocido de Técnicas ópticas de Diagnóstico” (Uniwersytet w Valladolid), Dr Arba-Mosquera posiada ponad 100 opublikowanych artykułów w recenzowanych czasopismach z zakresu chirurgii refrakcyjnej, 12 publikacji w książkach i 10 międzynarodowych zgłoszeń patentowych (przyznano 5).

W ramach Klubu działa również grupa Członków Wspierających, w skład której wchodzą przedstawiciele świata technologii oraz ośrodki kliniczne specjalizujące się w nowoczesnych metodach korekcji prezbiopii.

Członkowie Wspierający

Zespół Ekspertów

Sekcja Polskiego Klubu Presbiopia 21

Polski Klub Presbiopia 21 powstał w kwietniu 2016 roku w Poznaniu z inicjatywy prof. nadzw. dr. hab. med. Andrzeja Grzybowskiego. Impulsem do stworzenia pierwszej w Polsce grupy ekspertów zajmujących się presbiopią była jednogłośna opinia środowiska o braku powszechnego dostępu do wysokiej jakości wiedzy z zakresu nowoczesnych metod korekcji starczowzroczności.

Klub zrzesza polskich oraz zagranicznych praktyków oraz profesorów okulistyki zajmujących się nowoczesnymi metodami korekcji starczowzroczności w Polsce.

Fundacja Wspierania Rozwoju Okulistyki „OKULISTYKA 21”

ul. Mickiewicza 24/3b
60-836 Poznań
woj. wielkopolskie
NIP: 7811880464

Śledź nasze profile społecznościowe

© 2020 ALL RIGHTS RESERVED.
pl_PL